Åslaug Helland, Project Leader of IMPRESS-Norway and Lars-Petter Strand, Medical Director Oncology in Eli Lilly Norway, are happy about Eli Lilly & Company joining the IMPRESS study.

Eli Lilly & Company in the IMPRESS study

Content looking woman to the left and man to the right, head shots put together

Eli Lilly & Company is now part of the national Norwegian IMPRESS study.

Eli Lilly & Company is already part of CONNECT, the national collaboration on implementing precision medicine in Norway. Now, the international pharmaceutical company is offering participants of the IMPRESS study a new and promising medicine. This is good news for cancer patients in Norway.

Read more about CONNECT on their website.

The IMPRESS study is a national clinical study looking into the effect of cancer precision medicine. Patients with advanced, incurable cancer will – through the study – get the opportunity to test new treatments for their type of cancer.

Finding new and effective forms of treatment

The goal of the IMPRESS study is to test whether so-called off-label medications can be effective on new patient groups, based on their type of cancer and genetic mutations (molecular profile). This means that the participants of the study are testing out medications approved for the treatment of other diseases to fight their specific cancer disease. In other words, it’s not the type of cancer, but the genes that determine which medicine the patient receives.

“Impress is an important study for Norwegian researchers, not to mention for Norwegian cancer patients,” said Lars-Petter Strand, Medical Director Oncology in Eli Lilly Norway, in a press release from the company.

The intention is to find effective forms of treatment adapted to each individual’s cancer – a form of precision medicine. CONNECTs partner, Eli Lilly & Company, is now offering the participants of the study a new medication. This is great news for all the participants.

Up to 24 patients

Eli Lilly & Company is giving up to 24 participants the opportunity to try out the lung cancer medication Selpercatinib, sold under the product name Retsevmo. In previous studies, this medication has shown very good effects.

In order to treat as many patients as possible, access to medication is crucial. A wider range of medications to test contributes to more patients being able to receive treatment. Eli Lilly & Company’s support for IMPRESS is therefore of great importance.

“We are thrilled that Lilly supports IMPRESS Norway! We are seeing very good effects from the use of Selperkatinib through the completed studies, and we are pleased to be able to offer this medication to the patients participating in the IMPRESS study,” said Åslaug Helland Nasjonal, Project Leader for IMPRESS-Norway, in the press release.

In the same press release, Lars-Petter Strand emphasizes the importance of the IMPRESS study.

“Impress is an important study for Norwegian researchers, not to mention for Norwegian cancer patients, where the benefit and risk of tumor agnostic-targeted treatment will be investigated,” Strand said, and added:

“IMPRESS also emphasizes the importance of the hospitals and the pharmaceutical industry having an open dialogue about data and research, in order to contribute to the best possible treatment for Norwegian cancer patients.”

Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster, kommenterer statsbudsjettet for 2022.

Lite satsing på kreftinnovasjon

Tirsdag 12. oktober ble statsbudsjettet for 2022 presentert. Det inneholder lite for kreftpasienter og innovasjon innen kreftbehandling.

 

– Oslo Cancer Cluster savner en større satsing på innovasjon innen helse generelt og kreft spesielt, sier Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster, og legger til:

– I årene som kommer vil kreft bli en enda mer vanlig sykdom som vi må leve med, fordi flere vil overleve kreft med stadig bedre og mer presis kreftbehandling. Dette fordrer mer satsing på innovasjon for å finne gode løsninger for kreftpasienter.

Tilbudet til kreftpasienter

Under overskriften «bedre tilbud til kreftpasienter», nevner den avtroppende regjeringen det den anser som sitt viktigste grep for kreftpasienter: tverrfaglige diagnosesentre i alle regioner, standardiserte pakkeforløp og bedre samarbeid med fastlegene.

­– Det er viktig at vi har pakkeforløp, men samtidig krever ny presisjonsmedisin individualisering som pakkeforløpene ikke tar høyde for, kommenterer Ketil Widerberg.

Andre punkter for kreft i Statsbudsjettet 2022:

  • 20,5 millioner kroner i 2022 for å tilby hjemmetester til kvinner som ikke har testet seg på 8-10 år.
  • Ytterligere 28,9 millioner kroner til innføring av et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft, med en samlet bevilgning på 157,1 mill. kroner i 2022. Tilbudet skal gis til kvinner og menn det året de fyller 55 år, og skal gjøres landsdekkende innen 2024.

Lite konkret om helsenæringen

Oslo Cancer Cluster registrerer at regjeringen i budsjettforslaget skriver at den følger opp Meld. St. 18 (2018–2019) Helsenæringen – Sammen om verdiskaping og bedre tjenester, samtidig som det står lite konkret om kliniske studier og samarbeid med legemiddelindustrien. Oslo Cancer Cluster etterlyser derfor stadig en konkretisering av hvordan Helsenæringsmeldingen skal følges opp, men er optimistisk til en mer konkret satsing på helsenæringen fra den påtroppende regjeringen.

Dette var Oslo Cancer Clusters innspill til Helsenæringsmeldingen i 2019. 

Digitalisering og samarbeid

Regjeringen legger til grunn at digitalisering og teknologi «er en forutsetning for å realisere pasientens helse- og omsorgstjeneste, sikre et sammenhengende tjenestetilbud og for å effektivisere og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten.»  Det er Oslo Cancer Cluster enig i, men det må betydelig større initiativ til fra det offentlige for å få en god nok forutsetning.

I Morgenbladet tidligere i år skrev Ketil Widerberg at «Norske helsedata er i dag så lite attraktive og vanskelige å få tilgang på at antall kliniske studier synker og helsedataprogrammet sliter med å finne en finansieringsmodell. Få globale selskaper tar kampen mot det norske byråkratiet, det er enklere å gå til våre naboland. Finland og Danmark legger aktivt til rette for internasjonal deling og firmaers bruk av helsedata. De har forstått at helsedata vil revolusjonere innovasjon i helse, og dette skjer hverken i nasjonale eller private vakuum, det dreier seg om globalt samarbeid. I England jobber National Health Service aktivt med å dele nasjonale helsedata med globale firmaer. Burde e-helsedirektoratet og helseforetakene i Norge ha samme mål?»

– Vi gjentar denne virkelighetsbeskrivelsen, som en oppfordring til den påtroppende regjeringen om å sette seg høyere mål for å ta plass i den internasjonale konkurransen om helsedata, sier Ketil Widerberg.

Kronikken kan leses i Morgenbladets nettutgave.

Savner satsing på innovasjon

Den avtroppende regjeringen foreslår å sette av 204,2 millioner kroner til å styrke arbeidet med digital samhandling i helse- og omsorgssektoren. 57,9 millioner kroner foreslås satt av til pasientens legemiddelliste. 10 millioner kroner foreslås for å styrke arbeidet med de nasjonale e-helseløsningene, gjennom investeringer i grunndata- og tillitstjenester, og nasjonal tjeneste for laboratorie- og radiologisvar i 2022.

Oslo Cancer Cluster mener at det er bra at digital samhandling får midler og oppmerksomhet, men at området innovasjon og samarbeid minst er like viktig for pasientenes behandlingstilbud, og at det er uforståelig at dette ikke prioriteres.

– For å legge til rette for å få bedre presisjonsmedisin inn i behandlingstilbudet til norske pasienter, må det satses mer på å gjøre innovasjon og samarbeid mellom offentlige og private aktører til en naturlig del av det norske helsevesenet. Vi er på god vei, men vi er ikke i mål. Derfor er det beklagelig at budsjettforslaget ikke legger mer til rette for offentlig-privat samarbeid innen helse, og at det ikke er noen omfordeling eller ny satsing på innovasjon og næringsutvikling på helseområdet, sier Widerberg.

Oslo Cancer Cluster har i år trukket fram EUs satsing på kreftinnovasjon, med sitt Cancer Mission, som en gylden mulighet til å gi norske pasienter et fortrinn i utvikling og innføring av ny kreftbehandling.

– Vi etterlyser en klarere satsing på kreftinnovasjon i tråd med mulighetene som nå ligger i EUs satsing på kreftforskning i sitt nye Cancer Mission, sier Ketil Widerberg.

Se vårt høringsinnspill til ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning, der vi forklarer hvorfor nettopp EUs Cancer Mission er en mulighet for Norge.

Ny opsjonsbeskatning

Regjeringen foreslår en ny skatteordning for ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen. Forslaget til denne ordningen ga Oslo Cancer Cluster høringsinnspill på tidligere i år, der vi tok til orde for en opsjonsordning som også gir mulighet til å videreutvikle den nasjonale helsenæringen, som har veldig lange utviklingsløp sammenliknet med andre næringer (12-15 år). Slike hensyn foreslo vi kunne være å fjerne dagens mange begrensinger på opsjonsskatteordningen helt eller i det minste øke de foreslåtte begrensingene betraktelig, eller gi en særordning for helsenæringen.

Finansdepartementet har ikke tatt hensyn til noen av våre eller andre instansers høringsinnspill på disse punktene og fastholder forslaget i høringsbrevet.

– Oslo Cancer Cluster er fornøyd med at opsjonsskatteordningen tross alt blir bedre, men vi savner forståelse for helsenæringens særstilling med den lange tiden det tar å gjennomføre kliniske studier og utvikle nye legemidler. Det er her vi finner de lengste utviklingsløpene, sier Ketil Widerberg.

Opsjonsskatteordningen foreslås nå å gjelde for inntil 10 år gamle bedrifter med opp til 50 ansatte og 80 millioner kroner i omsetning, mot tidligere 6 år gamle bedrifter med inntil 25 ansatte og 25 millioner i omsetning.

Her er vårt høringsinnspill til ny opsjonsskatteordning.

Siva og modne klynger

Regjeringen har lenge diskutert omstrukturering av virkemiddelapparatet og spesielt Siva – selskapet for industrivekst. Siva tilrettelegger i dag for vekst og utvikling i industri og næringsliv, og drifter inkubatorprogrammet samtidig som de er en av eierne av Oslo Cancer Cluster Incubator.

Regjeringen ønsker å samle støtten som går til klynger, nettverk og økosystemer hos én aktør, og foreslår i statsbudsjettet at Sivas programvirksomhet, herunder katapultordningen og inkubasjonsprogrammet, legges under Innovasjon Norge, og samles med klyngeprogrammene. Sivas eierskap i 77 innovasjonsselskaper foreslås avviklet til fordel for regional næringsutvikling. Endringene foreslås fra 1. juli 2022.

– For oss er det ikke hensiktsmessig med en regionalisering av innovasjonssatsingen, hverken for verdiskaping i helsenæring eller for fremtidens kreftpasienter, sier Ketil Widerberg, som også leder Oslo Cancer Cluster Incubator.

Under posten for innovative næringsmiljøer nevner statsbudsjettet klyngeprogrammet til Innovasjon Norge og en satsing på modne klynger.

– Modne klynger er nevnt i statsbudsjettet som en del av satsingen på innovasjon, og vi ser det som en indiskajon på at modne klynger er viktig for Norge. Vi ser fram til at satsingen på modne klynger blir styrket, sier Widerberg.

 

Mer om statsbudsjettet 2022

 

Hva mener andre om statsbudsjettet?

 

 

Illustration: Brett Jordan/ Unsplash

Our role as Changemaker

Crabble letters saying be the changeBrett Jordan/ Unsplash

Did you know that Oslo Cancer Cluster is a changemaker?

Being a changemaker means that Oslo Cancer Cluster works towards improving the framework conditions for cancer innovations in the Norwegian health industry. We have different ways of playing out this role and addressing specific challenges for the health industry, for instance by giving our input to national policies.

The role of changemaker is part of our strategy for 2020-2022.

We have published the current strategy here.

Input to national policies

So far this year, we have provided input to four national policies: the outlook on Norway’s economy for the next forty years (Perspektivmeldingen), financial options for employees in start-ups and scale-ups, more available health data, and the new plan for research and higher education.

Find out more about our political input and role as a changemaker on this project webpage.

Joining forces

Oslo Cancer Cluster joins forces with other health clusters and organisations when the subject requires a forceful choir. Together with Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, the Life Science Cluster, and Melanor, we provided a collective input on the new platform for the availability of health data to the Ministry of Health and Care Services in July this year.

You can read the collective input here (in Norwegian).

A Norwegian Cancer Mission

Our latest input was to the new long-term plan for research and higher education from the Ministry of Education and Research. We emphasized the important Cancer Mission of the EU Commission, and how a mission for reducing the time it takes to develop a new cancer treatment should be one of the prioritized areas for Norwegian research in the years to come.

You can read the latest political input here (in Norwegian).

Illustration of health data used to make a heat map of the world. Photo: Clay Banks / Unsplash

NOK 16 million to new RWE company

Picture of computer screen with red dots in a heat map of the worldClay Banks / Unsplash

The Research Council of Norway recently awarded grants to several innovation projects in the industrial sector. One of the lucky companies was the newcomer NordicRWE.

NordicRWE was granted 16 million NOK for their research and development (R&D) project that will focus on applying Real-World Evidence (RWE) in different steps in the drug development process.

Let us pause for a moment at the term RWE. What is it? According to the U.S. Food and Drug Administration (FDE), real-world data are the data relating to patient health status and/or the delivery of health care routinely collected from a variety of sources. Real-world evidence is the clinical evidence of the usage and potential benefits or risks of a medical product derived from analysis of real-world data.

Addressing a mismatch

“Nordic and Norwegian health data are among the best in the world, but we can use them much better than how it is done today. This is especially true for drug development and follow-up of patient care. However, advanced research and quality assurance are needed”, said Ketil Widerberg, chairman of the board in Nordic RWE.

Ketil Widerberg is also the general manager of Oslo Cancer Cluster.

The vision of NordicRWE is to develop a research-based system for RWE that supports drug development in accordance with high regulatory demands. Observational data, epidemiologic methods of research, and the use of artificial intelligence and machine learning are all part of the research base.

The funded R&D project will construct external control arms for oncology clinical trials and combine machine learning with pharmacoepidemiology for drug signal detection. Pharmacoepidemiology is the study of the utilization and effects of drugs in large numbers of people. It provides an estimate of the probability of beneficial effects of a drug in a population and the probability of adverse effects.

“There is a mismatch between the need to document effect and the availability and tools to analyse health data. This is what we aim to address,” said Steinar Thoresen, project leader NordicRWE.

Well known in the Norwegian health industry, Thoresen has worked for more than twenty years at The Cancer Registry of Norway and published more than a hundred international papers on cancer-epidemiology. He has held leading roles in the pharma industry since 2006, and he has seen many of the hurdles and opportunities to succeed with innovative clinical trials. Thoresen will join the company in October in a half-time position while keeping a separate consultancy role.

Private initiatives are needed

“This is a once-in-a-lifetime opportunity,” said Christian Jonasson, project leader NordicRWE.

Jonasson will join the company full time in October from the position of Specialist Director Health Data at the Norwegian Institute of Public Health. He brings 25 years of diverse experience from R&D roles in pharma, academia, and the governmental sector.

“The need for high-quality health data is increasing exponentially and private initiatives are needed to complement government programs. Cooperation based on public-private partnerships is our goal,” said Jonasson.

The funded R&D project will focus on external control arms for oncology clinical trials and machine learning methods combined with pharmacoepidemiology for drug signal detection, which represents innovative applications of RWE in drug development.

Joining forces for RWE

Professor Arnoldo Frigessi, Director at the Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology at the University of Oslo, and Lena Nymo Helli, CEO of Norway Health Tech, have both joined the board as non-executive directors.

“Technologically, we are at a crossroad. The ability modern machine learning and statistics give for understanding and being able to deliver better healthcare is transformative, NordicRWE comes at the right time,” said Professor Frigessi.

He has supervised more than forty Ph.D. students and published more than 150 peer-reviewed papers in the field.

“We see real-world data change the dynamics in consultancy companies, technology companies, and medical technology companies. However, we believe now is the time for a dedicated effort to enable Nordic health data to be transformative. This is what NordicRWE is about,” said Lena Nymo Helli.

With more than 25 years of experience in the international pharmaceutical industry, she has worked in many phases of the product life cycle from R&D to sales and marketing.

The timing is now

In the project description to the Research Council, NordicRWE stresses that the timing is now for RWE, mainly because of precision medicine, implying advanced treatments for smaller patient groups, making health data a natural part of drug development, and evaluation of patient care.

To succeed with the research project, NordicRWE has partnered with the AI drug development division in NEC Corporation, The Cancer Registry of Norway, and the University of Oslo. The company is currently looking for new employees.

For more information about Nordic RWE, see the company webpage.