Oslo Cancer Cluster Innovation Park is currently being expanded with a fourth section, on the west side of the existing building. The new section will be approximately 12 000 square meters and include offices and laboratories for cancer researchers for academia and private companies, in addition to a joint employee restaurant and meeting room center. There are also plans for a third building phase, pending negotiations with the City of Oslo. More information about this will be published soon.

This page includes information in Norwegian to neighbours, visitors and the general public from Prodecon, who is responsible for the Project Management of the construction. The topics include information about the project, main developments, access during construction & logistics, as well as, future solutions & the finished building.

 

På denne siden kan du lese:

  • Om prosjektet
  • Hovedfremdrift
  • Adkomst i byggeperioden og logistikk
  • Fremtidige løsninger og ferdig bygg
  • Webkamera

 

Om prosjektet

OCCI lamell 4 er ett nytt byggetrinn innenfor reguleringsplan S-4539, vedtatt 27.10.2010, ved Ullernchauseen 66. i Oslo. Bygget vil legge seg sentralt i forskningsklyngen rundt Radiumhospitalet. Planlagt byggeri vil ligge øst for Radiumhospitalet og Noreveien, nord for Forskningsbygget, og i forlengelse av eksisterende OCCI. Lamell 4 vil bli bygget på gnr/bnr. 29/814 og 29/71. Bygget vil oppfattes som et selvstendig bygg, men reelt sett være påkoblet kjeller på eksisterende OCCI for å ha tilgang på avkjørsel og varelevering, samt sambruk av parkeringsplasser.

Illustrasjon: Dark Arkitekter

 

Illustrasjon: Dark Arkitekter

 

OCCI L4 er et nytt forskningsbygg i 7 etasjer, samt 2 underetasjer. Konseptuelt leses bygningskroppen som todelt, med et hoved volum med tre materialitet som hviler på en inntrukken base med større grad av åpenhet. Hoved volumet vil i sør danne et overdekket område, båret av søyler, som danner en portal til hovedadkomsten til både nytt og eksisterende bygg. I nord danner byggets base en for plass som er påkoblet Noreveien, og tilgjengeliggjør sekundær adkomst på plan 2 inn i hoved volumet.

På bakkeplan og i etasjen over planlegges det for ansatte restaurant, kombinert med møtesenter. Nevnte funksjoner er lagt på de to nederste etasjene da de er av mer utadrettet art, og derfor vil være med å aktivisere gateplanet. Oppover i etasjene legges det opp til forskningsarealer, kombinert med fleksible kontorarbeidsplasser tilhørende nevnte forskningsprogram. U2, som fysisk kobles på eksisterende kjeller OCCI, skal benyttes til ulike tekniske funksjoner, avfallshåndtering og lager. I U1 ligger et raust sykkelparkeringsanlegg med tilhørende garderober, samt at det planlegges for et opptreningssenter for kreftpasienter.

Illustrasjon: Dark Arkitekter

 

Illustrasjon: Dark Arkitekter

 

 

Hovedfremdrift

Bygget fikk rammetillatelse november 2022, og det ble gitt igangsettingstillatelse 16. mars 2023.

Oppstart med tilrigging og forberedende arbeider gjøres mars og april 2023, og oppstart av grunnarbeider er planlagt fra mai og fremover.

Hovedfremdriften er illustrert på denne årskalenderen for å vise hvilke aktiviteter som skal gjennomdføres.

Tidslinje fra byggentreprenøren Strøm Gundersen AS.

 

Adkomst i byggeperioden og logistikk

Byggeplassen vil legge beslag på hele tomten øst for Noreveien og mot lamell 3 bygget.
Det vil være gangpassasje langs Forskningsbygget og varelevering vil ikke være mulig via Noreveien, hverken i byggeperioden eller når bygget er ferdigstillet.
Varelevering skjer via Ullernchausseen og egen skiltet varelevering.

Rømningsvei via inngang 2B blir sperret i Byggeperioden, og nye rømningsveier over flerbrukshallen er etablert.
Nye møteplasser ved evakuering er etablert langs Ullernchausseen.

Se følgende dokumenter for illustrasjon av adkomst- og brann/rømnings-veier.

 

Fremtidige løsninger og ferdig bygg

Bygget er planlagt ferdigstillet til 2026, en samlet helhet vises under og på tegningene under.

Se følgende tegninger for utendørsoversikt:

 

Illustrasjon av OCCI Lamell 4 i forhold til Nye Rad-prosjektet.

 

Webkamera