Innovasjonsrammen 2016

Det overordnede målet med Innovasjonsrammen 2016 er å stimulere til økt innovasjon gjennom flere felles innovasjons- og forskningsprosjekter mellom bedrifter.

Midlene skal brukes til mobilisering av utviklingsprosjekter og til idé- og prosjektutvikling (konseptualisering). Innovasjonsrammen 2016 skal bidra til at samarbeidsprosjektene kommer i posisjon til å få finansiering gjennom Forskningsrådets og Innovasjon Norges ordinære ordninger eller fra private investorer.

Oslo Cancer Cluster har fått tildelt en rammebevilgning på en million kroner, som kan trekkes på etter saksbehandling og innvilgning fra Innovasjon Norge. Klyngen forestår selv prioriteringer av egne prosjekter innenfor rammen ved at daglig leder eller en med mandat fra daglig leder anbefaler søknaden på vegne av klyngen. Prioriteringene skal være gjort i samråd med klyngens styre.

Prosjektene må innfri kravene for støtte til eksperimentell utvikling (FoUI) i statsstøtteregelverket. Et av kravene er at støtten kun kan gis til èn bedrift eller ett kompetansesenter. Søker kan imidlertid få dekket kostnader ved kjøp av tjenester fra partnere i samarbeidsprosjektet.

Innovasjonsrammen stiller krav til at midlene kun benyttes til samarbeidsprosjekter der minimum to virksomheter inngår (merk; minst en av bedriftene må være partner eller medlem i klyngen).

Tilskudd fra Innovasjonsrammen 2016 gis i tråd med regelverket for støtte til eksperimentell utvikling (FoUI-støtte) i statsstøtteregelverket. Støtten skal gis på områdene mobilisering og konseptualisering. Regelverket åpner for 25-45% støtte avhengig av bedriftenes størrelse samt 15% i samarbeidsbonus.

Interesserte bedrifter i Oslo Cancer Cluster bes ta kontakt med bk@occincubator.com for mer informasjon og søknadsskjema. Søknadene vil vurderes av et ekspertpanel, og innleveringsfristen for søknaden er 7.september.

På vegne av Oslo Cancer Cluster

Bjørn Klem